Ghid de angajare cetateni straini (UE si NON-UE)


Obligațiile angajatorului în cazul cetățenilor străini:

Potrivit legislației române, pentru a angaja cetățeni străini, angajatorii din România trebuie să îndeplinească anumite obligații și să parcurgă câțiva pași care, în cazul cetățenilor din spațiul NON–UE nu sunt tocmai simpli.

Așadar, dificultatea procesului de angajare depinde de spațiul din care provine cetățeanul ce se dorește a fi angajat în România.
Vom detalia în continuare procedura ce trebuie îndeplinită în cazul cetățenilor ce provin din spațiul UE și NON–UE.

·        Angajarea cetățenilor străini din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European (SEE) sau Confederația Elvețiană (CE)
·        Documente necesare pentru obținerea certificatului de înregistrare
·        Angajarea cetățenilor străini din spațiul NON–UE
·        Viza de lungă ședere și permisul unic
·        Termene pentru avizul de angajare

Angajarea cetățenilor străini din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European (SEE) sau Confederația Elvețiană (CE)

Considerând că dorim să angajăm un cetățean străin din UE, SEE sau CE, pentru o ședere mai mare de 3 luni pe teritoriul României, angajatorul trebuie să facă înregistrarea rezidenței cetățeanului expat la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care persoana respectivă locuiește.

Aici trebuie depus un dosar ce conține anumite documente și anume:

-         contract de muncă în original și copie, sau adeverință eliberată de angajator în original
-         o cerere tip
-         print screen REVISAL (semnat și ștampilat de angajator)
-         chitanțele aferente taxelor.

În baza documentelor menționate mai sus, pentru cetățenii UE, Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană, angajați pe teritoriul României, se emite un Certificat de înregistrare de către IGI, în aceeași zi și este valabil pentru o perioadă de până la 5 ani, dar nu mai mică de un an. În acest moment, în baza CNP-ului primit de la IGI, angajatul expat poate fi inserat în Declaratia 112 fără a avea probleme la validarea acesteia, fiind înscris în sistemul de asigurari sociale.

Angajatul străin trebuie de asemenea să solicite o adeverință pentru medic de la angajator și să se înscrie la un medic de familie în România, deoarece una din informațiile obligatorii pentru declararea taxei de CASS este cea legată de Casa de Sănătate a angajatului.

Pentru contract de muncă individual, salariile se calculează la fel ca pentru un angajat rezident, aplicându-se legislația locală. Astfel angajatorul va calcula și reține contribuții sociale și impozit pe venit în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul efectuării calculului. Până pe data de 25 ale lunii următoare toate acestea se declară prin Declaratia 112 și se plătesc în numele angajatului către statul român.

În cazul detașării trebuie avute mai multe aspecte în vedere, perioada detașării în special pentru a putea identifica în care dintre state își va plăti acesta contribuțiile sociale. Impozitul pe venit îl va plăti în România deoarece aici este centrul vital al intereselor sale, aici fiind locul în care el prestează activități pentru a obține respectivul venit. Impozitul pentru cetățenii detașati pe teritoriul României se declară prin Declarația 224. Aceasta este o declarație lunară și se depune de către detașat la ANAF-ul din sectorul în care locuiește.

Documente necesare pentru obținerea certificatului de înregistrare:

Pentru obținerea certificatului de înregistrare se depun următoarele documente, în funcție de scop:

1.     Angajare în muncă:
·        Cerere tip;
·        Carte de identitate/pașaport (original și copie);
·        Contract de muncă (original și copie) sau adeverință eliberată de angajator (original);
·        “Print Screen” din registrul general de evidență al salariaților, la secțiunea unde se regăsesc datele referitoare la contractul de muncă, ștampilat și semnat de către angajator pentru confirmarea veridicității documentului prezentat;
·        Taxe.

2.     Detașare:
·        Cerere tip;
·        Carte de identitate sau pașaport (original și copie);
·        Contractul de detașare, adresa de detașare traduse și legalizate în condițiile legii și adresa din partea filialei/societății din România prin care să confirme faptul că este detașat pe perioada stipulată în contractul de detașare;
·        Taxe.

Angajarea cetățenior străini din spațiul NON-UE

În acest caz, angajatorul trebuie să obțină un aviz de angajare. Cetățeanul NON-UE poate fi angajat în România la un singur angajator, persoană fizică sau juridică.

Angajatorul va obține avizul de angajare de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care își are sediul social. Pentru aceasta, va depune o serie de documente și va plăti o serie de taxe.

Persoanele ce nu au cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European se pot angaja în România, cu aviz de angajare, doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

·        Locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetățeni români, ai statelor membre UE/SEE sau de rezidenți permanenți pe teritoriul României;
·        Sunt îndeplinite condițiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare;
·        Se face dovada faptului că este apt din punct de vedere medical să desfășoare activitatea respectivă;
·        Nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României;
·        Se încadrează în contingentul anual aprobat prin Hotărâre a Guvernului;
·        Angajatorul are achitate la zi obligațiile către bugetul de stat;
·        Angajatorul desfășoară efectiv activitatea pentru care se solicită eliberarea autorizației avizului de angajare;
·        Angajatorul să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală.

În funcție de tipul activității pe care o întreprinde aici sunt mai multe categorii în care îi putem înscrie: muncitori permanenți, stagiar, sezonier etc.

După obținerea avizului de muncă, angajatorul trebuie să trimită acest document angajatului, iar acesta va obține viza de lungă ședere pentru angajare de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. Pentru obținerea acesteia trebuie depuse o serie de documente. Taxa de viză este de 120 Euro și se achită în statul în care se face solicitarea.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii. După acest pas urmează obținerea permisului unic.

Documentele se depun de către solicitant personal (i se va prelua și imaginea) la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiește, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză, împreună cu o serie de documente.

Permisul unic se reînnoiește cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior. Partea de salarizare este tratată la fel ca la UE, cât este angajat și detașat.

Exceptii:

·        Deține funcția de administrator într-o societate comercială cu participare străină și este singura persoană numită în această funcție;
·        Este sportiv profesionist și are dovezi ca a desfășurat o activitate similară în altă țară;
·        Solicită un aviz de angajare pentru lucrători transfrontalieri;
·        Solicită un aviz de angajare pentru lucrători sezonieri.

Este necesar avizul de angajare pentru a putea fi angajat pe teritoriul României chiar dacă se află în următoarele situații:

·        Provine dintr-un stat ai căror cetățeni nu au nevoie de viză pentru a intra in România;
·        Are drept de ședere pentru reîntregirea familiei;
·        Este detașat pe teritoriul României.
 
CATEGORII DE LUCRĂTORI:

·        Lucrător permanent
·        Lucrător stagiar
·        Lucrător sezonier
·        Lucrător transfrontalier
·        Lucrător înalt calificat
·        Lucrător detașat.

Termene pentru avizul de angajare

Inspectoratul General pentru Imigrări soluționează cererea pentru eliberarea avizului de angajare în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

După obținerea avizului de muncă, angajatorul trebuie să trimită acest document angajatului, iar acesta va obtine viza de lungă ședere pentru angajare de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

1. Viza de lungă ședere:

Documente necesare:

·        Copia avizului de angajare, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări sau, după caz, documente prin care să se facă dovada că solicitantul se încadrează în categoriile de cetățeni străini care pot fi încadrați fără aviz de angajare;
·        Dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
·        Certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință;
·        Asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei.

Pentru detașare documentele necesare sunt:

·        Copia avizului de detașare eliberat în condițiile legislației speciale privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României;
·        Dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
·        Certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu ori de reședință;
·        Asigurarea medicală pe perioada de valabilitate a vizei.
· 
Taxa de viză este de 120 Euro și se achită în statul în care se face solicitarea.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

2. Permis unic

După intrarea în România trebuie obținut un permis unic. Documentele se depun de către solicitant personal (i se va prelua și imaginea) la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiește, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză.

Pentru prima prelungire a dreptului de ședere (obținerea primului permis unic) pentru angajare trebuie prezentate urmatoarele documente:

·        Cerere;
·        Documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) în original și copie;
·        Dovada deținerii legale a spațiului de locuit în original și copie;
·        Contractual individual de muncă;
·        Salariul înscris;
·        Adeverință medicală;
·        Alte taxe.

Permisul unic se reînnoiește cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior.

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de ședere pentru angajare va fi soluționată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazul în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluționare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.